اطلاعات مهم در مورد ویروس کرونا در۲۱ مارس۲۰۲۰

30:47 Min. Verfügbar bis 25.03.2025

اطلاعات مهم در مورد ویروس کرونا  در۲۱ مارس۲۰۲۰

Stand: 22.03.2020, 18:05 Uhr

- دولت آلمان تدارک یک بسته ی حمایتی برای اقتصاد را می بیند.
- کمک های فوری برای حمایت از شرکت های کوچک و افرادی که شغل آزاد دارند برنامه ریزی شد. 
- ممنوعیت های خروج از خانه برای چه جاهایی مقرر می شوند و به چه صورت خواهند بود؟
- اگر امکان پرداخت اجاره ی خانه خود را نداشته باشیم، چه پیش می آید؟