Lockerung

ویروس کرونا: به روزرسانی 07.05.2020

Stand: 08.05.2020, 16:14 Uhr

ترمز اضطراری: حد نهایی جدیدی برای تعداد مبتلایان به بیماری کرونا، نسبت به جمعیت کل تعیین شد. ایالات و شهرستان‌های آلمان می‌توانند براساس آن تصمیم بگیرند که آیا تسهیلاتی در قبال اقدامات مقابله با کرونا اتخاذ کنند یا نه. با این کار می‌خواهند از قرنطینه‌ی سراسری در آلمان جلوگیری کنند. در نوردراین‌وستفالن، رستوران‌ها می‌توانند از تاریخ یازدهم ماه مه به شرط رعایت مقررات بهداشتی بازگشایی شوند. تسهیلات اقدامات مقابله در برابر ویروس کرونا در ایالات مختلف آلمان به چه شکلی است؟ ما تمامی اطلاعات مربوطه را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم.

ویروس کرونا: به روزرسانی 07.05.2020 صبح

28:10 Min. Verfügbar bis 08.05.2025

ویروس کرونا: به روزرسانی 07.05.2020 شب

39:57 Min. Verfügbar bis 08.05.2025