شرایط ورود به آلمان چیست؟

10:24 Min. Verfügbar bis 17.04.2025

شرایط ورود به آلمان چیست؟

Stand: 17.04.2020, 18:56 Uhr

آیا دانشجویان خارجی، همسرانی که می‌خواهند از طریق قانون «الحاق خانواده» به آلمان بیایند، و یا کارگران ماهر می‌توانند به آلمان سفر کنند؟ ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی درباره این موضوع اطلاعاتی کسب کرده‌اند.