ویروس کرونا: وضعیت کنونی در اقامتگاههای پناهجویان

53:29 Min. Verfügbar bis 15.04.2025

ویروس کرونا: وضعیت کنونی در اقامتگاههای پناهجویان

Stand: 13.04.2020, 14:52 Uhr

وضعیت کنونی در اقامتگاههای پناهجویان چگونه است؟ بامداد اسماعیلی با چند نفر از ساکنین آنها صحبت کرده است.