علی تقی خان، ایرانی موفق در بورس آلمان

علی تقی خان، ایرانی موفق در بورس آلمان 12:29 Min. Verfügbar bis 06.02.2025

علی تقی خان، ایرانی موفق در بورس آلمان

علی تقی خان در جوانی به عنوان پناهجو از ایران به اروپا آمد. آو الان شرکت خودش را دارد و با کارمندان خود در بورس خرید و فروش می کند

Stand: 06.02.2020, 15:49