آتش سوزی در اقامتگاه پناه‌جویان لیپا در بوسنی

آتش سوزی در اقامتگاه پناه‌جویان لیپا در بوسنی 10:31 Min. Verfügbar bis 04.01.2026

آتش سوزی در اقامتگاه پناه‌جویان لیپا در بوسنی

 پس از آتش‌سوزی در اقامتگاه پناهجویان لیپا در بوسنی، حدود هزار پناهنده، دیگر محلی برای سکونت ندارند. این اردوگاه پیش از این واقعه تخلیه شده بود و ظاهراً برخی در اعتراض به وضعیت خود در آنجا چادرهای خود را به آتش کشیده‌اند. در حال حاضر پناهجویان در منطقه‌ای جنگلی و در آن نزدیکی زندگی می کنند. بامداد اسماعیلی با یکی از پناهندگان در محل گفتگو کرده است.

Stand: 23.12.2020, 15:57