آتش سوزی در اقامتگاه پناه‌جویان لیپا در بوسنی

10:31 Min. Verfügbar bis 04.01.2026

آتش سوزی در اقامتگاه پناه‌جویان لیپا در بوسنی

Stand: 23.12.2020, 15:57 Uhr

 پس از آتش‌سوزی در اقامتگاه پناهجویان لیپا در بوسنی، حدود هزار پناهنده، دیگر محلی برای سکونت ندارند. این اردوگاه پیش از این واقعه تخلیه شده بود و ظاهراً برخی در اعتراض به وضعیت خود در آنجا چادرهای خود را به آتش کشیده‌اند. در حال حاضر پناهجویان در منطقه‌ای جنگلی و در آن نزدیکی زندگی می کنند. بامداد اسماعیلی با یکی از پناهندگان در محل گفتگو کرده است.