کاله: مرگ بسیاری از پناه‌جویان در پی واژگون شدن قایق

23:06 Min. Verfügbar bis 29.11.2026

کاله: مرگ بسیاری از پناه‌جویان در پی واژگون شدن قایق

Stand: 29.11.2021, 10:14 Uhr

روز گذشته قایق عده‌ای از پناهجویان در نزدیکی ساحل کاله در فرانسه واژگون شد. دست کم بیست و هفت پناهجو غرق شدند. بامداد اسماعیلی با زابینه واکس، همکارمان در فرانسه و یک پناهجو که تازه به انگلیس رسیده است صحبت می‌کند.