گزارش جدید اداره‌ی حفاظت از قانون اساسی

گزارش جدید اداره‌ی حفاظت از قانون اساسی 09:07 Min. Verfügbar bis 13.07.2025

گزارش جدید اداره‌ی حفاظت از قانون اساسی

تعداد افراط گرایان در آلمان رو به افزایش است. این نتیجه‌گیری در گزارشی آمده که به‌تازگی اداره‌ی حفاظت از قانون اساسی (اداره‌ی امنیت داخلی) آلمان در روز پنجشنبه (نهم ژوئیه ٢٠٢٠) ارائه داده است. اطلاعات بیشتر در این مورد همراه با بامداد اسماعیلی و ریچل پات.

Stand: 09.07.2020, 14:24