آمار پناهندگی در سال ۲۰۲۰

Asylstatistik 2020 | Deutsch-Persisch 01:20 Min. Verfügbar bis 16.06.2026

آمار پناهندگی در سال ۲۰۲۰

Von Arezao Naiby

چند نفر در سال ۲۰۲۰ درخواست پناهندگی داده‌اند؟ ما در این گزارش به روزترین نتایج مربوط به درخواست‌‌های پناهندگی را برای شما بازگو می‌کنیم.

Stand: 16.06.2021, 18:02