در نزدیکی مرز بوسنی و کرواسی

Stand: 30.01.2021, 18:03 Uhr

در حال حاضر نزدیک به ده‌هزار پناه‌جو در بوسنی، از جمله صدها خانواده، در مرزهای خارجی اتحادیه‌ی اروپا به‌سر می‌برند.  ما همراه با تیم خود در شهر بیهاچ بوده و در مقابل اقامتگاه پناه‌جویان با یک خانواده‌ی ایرانی گفتگو کرده‌ایم.