وضعیت کارکنان محلی افغان در آلمان

16:20 Min. Verfügbar bis 08.10.2026

وضعیت کارکنان محلی افغان در آلمان

Stand: 05.10.2021, 11:22 Uhr

از این هفته، امکان آمدن هفته‌ای دویست نفر از پاکستان به آلمان فراهم شده است. این تصمیم شامل کارکنان محلی و افراد ثبت شده در لیست فعالین حقوق بشر می‌شود. اما چه کسانی می‌توانند بیایند و شیوه‌ی کار چگونه است؟ ایزابل شایانی در این‌مورد گزارش می‌دهد.