براندنبورگ: اداره‌ی فدرال نگهبانی از قانون اساسی آ.اف.د را تحت نظر گرفت

Brandenburg: Verfassungsschutz beobachtet AfD | Deutsch-Persisch 12:41 Min. Verfügbar bis 22.06.2025

براندنبورگ: اداره‌ی فدرال نگهبانی از قانون اساسی آ.اف.د را تحت نظر گرفت

اداره‌ی فدرال نگهبانی از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی) آلمان، حزب «آلترناتیو برای آلمان» در براندنبورگ را تحت نظر گرفت. دلایل و پیامد آن چیست؟ اطلاعات بیشتر در این برنامه ارایه می‌شود.

Stand: 17.06.2020, 18:30