کسانی که پناهندگی‌شان پذیرفته شده است باید دوباره درخواست پناهندگی بدهند

کسانی که پناهندگی‌شان پذیرفته شده است باید دوباره درخواست پناهندگی بدهند 13:46 Min. Verfügbar bis 21.04.2026

کسانی که پناهندگی‌شان پذیرفته شده است باید دوباره درخواست پناهندگی بدهند

 طبق رأی دادگاه عالی اداری مونستر، بازگرداندن کسانی که پناهندگانی‌شان در یونان پذیرفته شده، از آلمان به آنجا مجاز نیست. بامداد اسماعیلی با رابرت نستلر وکیل دادگستری، از سازمان «حقوق برابر فرا مرزی» گفتگو کرده است.

Stand: 21.04.2021, 16:55