دیوان دادگستری اروپا (EuGH): آلمان باید درخواست‌های رد شده‌ی پناهندگی در نروژ را بررسی کند

Verfügbar bis 27.05.2026

دیوان دادگستری اروپا (EuGH): آلمان باید درخواست‌های رد شده‌ی پناهندگی در نروژ را بررسی کند

Stand: 27.05.2021, 14:14 Uhr

بنا به گفته‌ی دیوان دادگستری اروپا، در آلمان باید به درخواست مجدد پناهندگی فرد، حتی اگر درخواست پناهندگی او در نروژ رد شد باشد، رسیدگی کند. بامداد اسماعیلی در این مورد اطلاعات بیشتری در اختیار شما می‌گذارد