همراه با پناهجویان در کارنوال

همراه با پناهجویان در کارنوال

این روزها در بسیاری از شهرهای آلمان جشن کارنوال به اوج خود رسیده است. دسته های شادی کارنوالی در راه اند و با پرتاب کردن شیرنی و شکلات مردم را به وجد می آوردند. خبرنگار ما بامداد اسماعیلی هم با چند تن از پناهجویان همراه دسته ای کارنوالی در شهر بنزبرگ شده اند.

Stand: 20.02.2017, 18:22