KLAENG Festival 2020 – The Solo Edition: Kristina Shamgunova, Saxophon

Aufnahme vom 21. November 2020 im Stadtgarten Köln.


KLAENG Festival 2020 – The Solo Edition: Kristina Shamgunova, Saxophon

16:59 Min. Verfügbar bis 25.12.2022

Redaktion: Tinka Koch