Live hören
Jetzt läuft: Stars in your eyes von Herbie Hancock

Novi sistem ocene kvaliteta domova za negu

Pacijentkinja u domu za negu starih lica

Novi sistem ocene kvaliteta domova za negu

U Nemačkoj oko 700.000 ljudi živi u domovima za negu starih. Ko želi da roditelje ili druge članove porodice smesti u neki od 13.000 domova, pred velikom je dilemom. Jer, teško je proceniti koji je dom zaista dobar a koji ne.

Nemačka zdravstvena osiguranja sada su se sporazumela o uvođenju sistema ocene kvaliteta domova za negu koji bi trebalo da bude precizniji i pouzdaniji i da olakša odluku o izboru ustanove za negu. Ovaj „Pflege-TÜV“ stupa na snagu odmah, a prvi pouzdani rezultati biće na raspolaganju naredne godine.

Kakav je sistem bio do sada i šta su bili njegovi nedostaci?

Dosadašnji sistem ocenjivanja kvaliteta zasnivao se na dokumentaciji samih domova, koju je naravno lako ulepšati. Zato i nije čudo da je prosečna ocena nemačkih domova za negu bila 1,3 (pri čemu je 1 ona najbolja). U praksi pak, kako su pokazivale ankete, mnogobrojni pacijenata nisu bili dobro zbrinuti. Recimo, svaki peti pacijent kojem je u domu za negu potrebna zaštita od dekubitusa, zbog dugotrajnog ležanja, ne dobija je ili je dobija u nedovoljnoj meri. Kod svakog četvrtog se čak ni težina ne kontroliše redovno, iako je to kod starih ljudi nužno.

Razgovor: Suada Herak i Snežana Bogavac

04:03 Min. Verfügbar bis 02.10.2020

Šta će ubuduće ulaziti u ocenu o domu za negu?

U obzir će se uzimati niz faktora o medicinskom zbrinjavanju pacijenata i o kvalitetu smeštaja i podrške. Na primer, gledaće se kako se pacijentima pomaže da održe mobilnost i ostanu samostalni, kako se obezbeđuje da izbegnu padove, povrede ili dekubitus. U svim tim oblastima će se utvrđivati, postojaće pri tome pet nivoa, da li su domovi ispod ili iznad prosečnog standarda. Potom, kada je reč o kriterijumima kao što su kvalitet ishrane, lična higijena, briga o tome da pacijenti nemaju bolove ili da se povrede redovno previjaju – postojaće četiti stupnja - od onog da u domu nema manjkavosti pa do toga da ima teške propuste.

Ko će ocenjivati kvalitet doma i usluge koja se u njemu pruža?

Novi sistem zasnivaće se na informacijama samih domova, informacijama spoljnih kontrolora iz Medicinske službe zdravstvenih osiguranja kao i opštim podacima o domovima kao što su opremljenost soba ili broj negovatelja. Spoljni kontrolori dolaziće nenajavljeni u domove, svakih 14 meseci, a onde gde problem ne utvrde, svake dve godine.

Pitanje je naravno i kako će oni koji prikladan dom traže doći do ocena njegovog kvaliteta?

Ocene domova će na internet stranicama zdravstvenih osiguranja biti dostupne od početka 2020. godine, a u pisanoj formi stajaće na oglasnim tablama u samim domovima. Kritičari novog „Pflege-TÜV“-a zameraju da je sistem ocenjivanja sa mnogobrojnim stupnjevima kvaliteta komplikovan, jer oni koji su u potrazi za domom žele da brzo i lako dođu do jasnih i lako uporedivih ocena. Tu osiguranja treba još da se potrude i raspoložive informacije ponude u preglednoj formi.

Šta će se dogadjati u slučajevima kada neki dom dobije loše ocene?

Kontrolori Medicinske službe zdravstvenih osiguranja će posle posete domovima morati da načine izveštaje koji idu i domu i osiguranju. U slučajevima kada se ustanove manjkavosti, kontrolori će savetovati domove i predlagati mere za rešavanje problema. Zdravstvena, odnosno osiguranja za negu u starosti, moći će i da traže dalje ili češće provere, imaće pravo da takvim domovima smanje naknadu ili, u najgorem slučaju, da domu koji radi loše otkažu ugovor.

Stand: 02.10.2019, 18:27