Live hören
Jetzt läuft: Fallin' von Alicia Keys

Parlament za mlade poslanike

Glasanje u parlamentu za mlade

Parlament za mlade poslanike

Snežana Bogavac, Keln

Da bi se učestvovalo na izborima za Bundestag ili za parlamente saveznih zemalja, potrebno je da birači imaju napunjenih 18 godina. Ali i mladji mogu i te kako i pre toga da učestvuju u političkom životu i procesu donošenja odluka od značaja za gradjane.

Jedan od načina da se mladi politički angažuju jeste i učešće u dečijim i omladinskim parlamentima (Kinder- und Jugendparlamente) koji postoje u nizu nemačkih gradova, takodje i u Severnoj Rajni-Vestfaliji.

Parlament za mlade poslanike

03:10 Min. Verfügbar bis 12.06.2021


U Severnoj Rajni-Vestfaliji, prema navodima Saveta za decu i mlade ove savezne zemlje, u preko 80 komuna postoje omladinskii i dečiji parlamenti. U Bottropu će se u drugoj polovini juna održati prva, konstitutivna sednica Omladinskog parlamenta. Prvobitno je bila planirana za kraj marta, ali je odložena zbog pandemije. Pravo da učestvuju na izborima za Omladinski parlament imali su svi koji su rodjeni izmedju marta 2000. i marta 2007. godine i koji su pred glasanje najmanje 14 dana imali stalni boravak u tom gradu.

Pitanja na koja mladi drugačije gledaju

Anja Kohmann iz gradskog odbora za pomoć mladima objašnjava, šta oni, kada parlament bude konstituisan, mogu da učine: „Svoje ideje, predloge i želje mogu da pretvore u zahteve koje će biti predati nadležnim odvorima gradske skupštine. Tamo oni moraju biti stavljeni na dnevni red, mladi tamo mogu svoje zahteve sami da obrazlože i učestvuju u raspravi, jedino ne mogu da glasaju“.

Svi mladi sa pravom glasa u Bottropu dobili su poštom glasačke listiće, a o 57 kandidata i onome što oni žele da promene ili pokrenu u gradu mogli su da se obaveste na internet stranici omladinskog parlamenta. Ispunjeni glasački listići u Bottropu, kao i u većini drugih gradova gde postoje omladinski parlamenti, morali su u odredjenom roku da se pošalju poštom ili ubace u biračko sanduče u gradskoj većnici.

Anja Kohman koja se godinama borila za to da se u Bottropu osnuje Omladinski parlament kaže: „Mi verovatno sasvim drugačije nego mladi gledamo na temu cestogradnje i mnoga druga pitanja o kojima odlučujemo. Ali ako nas mladi podstaknu, pitaju da li možemo nešto drugo da učinimo, onda ćemo možda doneti bolje odluke za sve“.

Prilika da se utiče na zbivanja

Omladinski parlament u Bottropu imaće 30 članova koji će se sastajati najmanje četiri puta godišnje. U drugim gradovima, na primer u Oberhausenu, mladi „poslanici“ sastaju se češće. Tamo se takodje u junu održava konstitutivna sednica petog saziva omladinskog parlamenta, a njegov dosadašnji predsednik Timur Tuna objašnjava način rada: “To je zapravo kao Bundestag koji svi znaju, samo mnogo, mnogo, mnogo manji, imamo jednom mesečno zasedanja, imamo radna tela u kojima se bavimo raznim temama“.

Mladi „parlamentarci“ u ovom gradu sede i u odborima gradskog parlamenta, ne oklevaju da kažu mišljenje o temama vezanim za komunalnu politiku. Oni organizuju projekte za mlade, učestvovali su u planiranju omladinskih centara ili uveli liste nedostataka u školama u Oberhausenu.

Omladinski parlamenti postoje širom Nemačke – od opština u Berlinu i Schwerina preko Tübingena i Ulma do Dürena i Düsseldorfa. Na saveznom ili zemaljskom nivou njihovo osnivanje nije regulisano, tako da se na gradskom nivou može doneti odluka o tome da li će biti osnovan i kojim će se temama baviti. Naravno, teme su ipak slične – stanje u školama, mogućnosti provodjenja slobodnog vremena, kulturna ponuda, ali tu su i ekološke ili teme vezane sa saobraćaj. Uz dužnosti i obaveze, omladinski parlamenti imaju i prava – članovi recimo mogu da učestvuju na zasedanjima gradskih ili okružnih skupština. Imaju pravo da njihovo mišljenje saslušaju različita tela i odbori. U nekim gradovima omladinski parlamenti imaju pravo i na budžet kojim sami upravljaju. Ali još važniji od toga je osećaj mladih da ih shvataju ozbiljno i da imaju mogućnost da utiču na zbivanja u gradu u kojem žive.

Stand: 12.06.2020, 16:48