# 3 Η πολύγλωσση εκπαίδευση – πλεονεκτήματά και προκλήσεις

Lehrerin vor einer Schultafel

Podcast

# 3 Η πολύγλωσση εκπαίδευση – πλεονεκτήματά και προκλήσεις

Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς και πολλές από μας. Είτε γιατί κάποιοι από μας έχουν μεγαλώσει με δύο γλώσσες ή γιατί τα παιδιά μας που μεγαλώνουν εδώ στην Γερμανία επικοινωνούν και σκέφτονται σε δύο ή παραπάνω γλώσσες.

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες η ισχύουσα επιστημονική άποψη ήταν ότι οι γονείς θα πρέπει να μιλούν στα παιδιά την γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται. Με αποτέλεσμα πολλά παιδιά που μεγάλωσαν με γονείς μετανάστες να έχουν καθόλου ή πολύ ελλιπή γνώση της γλώσσας των γονιών τους.

Ευτυχώς οι επιστήμη έχει προχωρήσει και η κοινωνίες έχουν αλλάξει ώστε σήμερα η το να μεγαλώνεις με δύο ή περισσότερες γλώσσες θεωρείται αφενός αναπόφευκτο στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και αφετέρου ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τα παιδιά, που έχουν έτσι αυτόματα σχεδόν επιπλέον προτερήματα για την ακαδημαϊκή ή την επαγγελματική τους καριέρα.

Ταυτόχρονα η δίγλωσση ή πολύγλωσση είναι και μία σημαντική πρόκληση τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι προκλήσεις της πολύγλωσσης εκπαίδευσης; Και ποιες δυνατότητες παρέχονται σε γονείς και μαθητές μία επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων;

Mehrsprachigkeit ist ein Thema, das viele von uns betrifft. Entweder weil einige von uns mit zwei Sprachen aufgewachsen sind oder weil unsere Kinder, die hier in Deutschland aufwachsen, in zwei oder mehr Sprachen kommunizieren und denken.

Bis vor einigen Jahrzehnten war die vorherrschende wissenschaftliche Meinung, dass Eltern mit ihren Kindern die Sprache des Landes sprechen sollten, in dem sie sich befinden. Dies hat zur Folge, dass viele Kinder, die mit zugewanderten Eltern aufgewachsen sind, die Sprache ihrer Eltern nicht oder nur sehr wenig beherrschen. Glücklicherweise hat sich die Wissenschaft weiterentwickelt und die Gesellschaften haben sich verändert, so dass heute das Aufwachsen mit zwei oder mehr Sprachen sowohl als unvermeidlich in einer globalisierten Gesellschaft als auch als wichtiger Vorteil für die Kinder angesehen wird, die damit fast automatisch über zusätzliche Vorteile für ihre akademische oder berufliche Laufbahn verfügen.

Gleichzeitig stellt die Zwei- oder Mehrsprachigkeit eine große Herausforderung sowohl auf der Ebene der Bildung als auch der Organisation dar. Was sind die Vorteile und Herausforderungen der mehrsprachigen Erziehung? Und welche Möglichkeiten werden Eltern und Schülern geboten, um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern?

Stand: 14.01.2022, 17:00