چه زمانی پرونده‌های پناهندگی بازنگری می‌شوند؟

چه زمانی پرونده‌های پناهندگی بازنگری می‌شوند؟ 27:15 Min. Verfügbar bis 03.05.2026

چه زمانی پرونده‌های پناهندگی بازنگری می‌شوند؟

بازنگری یک پرونده‌‌ی پناهندگی چند بار می‌تواند انجام شود؟ و چه تعداد رأی پناهندگی بازپس گرفته می‌شود؟ بامداد اسماعیلی این پرسش‌ها و بسیاری از موارد دیگر در مورد بازنگری پرونده‌های پناهندگی را با آقای دکتر الیور اشتاینرت از اداره‌ی بامف مطرح کرده است.

Stand: 01.05.2021, 11:12