هدیه کریسمس برای پناهجویان

هدیه کریسمس برای پناهجویان 04:39 Min. Verfügbar bis 30.11.2023

هدیه کریسمس برای پناهجویان

در اینترنت خبر پرداخت 700 یورو هدیه کریسمس به پناهجویان جلب توجه کرده است. آیا این خبر حقیقت دارد؟ بامداد اسماعیلی توضیح می دهد.

Stand: 30.11.2018, 15:41