آیا آب لوله کشی قابل نوشیدن است؟

آیا آب لوله کشی قابل نوشیدن است؟ 02:07 Min. Verfügbar bis 03.12.2024

آیا آب لوله کشی قابل نوشیدن است؟

آب لوله کشی هم سریع قابل استفاده و هم ارزان است. ولی آیا این آب، سالم است؟ یانینا ورنر با فیلیپ هلدت از مرکز حمایت از مصرف کنندگان صحبت کرده است.