گواهینامه توقیف شد - MPU چیست؟

Führerschein weg - Was ist eine MPU? | Persisch untertitelt 04:15 Min. Verfügbar bis 27.05.2026

گواهینامه توقیف شد - MPU چیست؟

Von Katharina Köll

کسی که در حین رانندگی دیگران را به خطر بیاندازد، به سرعت گواهینامه‌اش را از دست می‌دهد. کسی که تحت تاثیر الکل و یا مواد مخدر و یا اینکه بدون داشتن گواهینامه رانندگی کند، مجبور است تحت معاینه‌ی پزشکی و روانی قرار گیرد که به آن MPU گفته می‌شود.

Stand: 23.05.2021, 11:45