انجمن کرایه نشینان چیست و چطور به کرایه نشینان کمک مینمایند؟

انجمن کرایه نشینان چیست و چطور به کرایه نشینان کمک مینمایند؟ 06:01 Min. Verfügbar bis 15.06.2023

انجمن کرایه نشینان چیست و چطور به کرایه نشینان کمک مینمایند؟

کسانی که در آلمان با خانه كرایی یا صاحب خانه خود مشکل دارند، می توانند به «میتر فر آین» یعنی به انجمن حمایت از كرايه نشينان مراجعه کنند. وکلای این موسسه سراسری می توانند به شما کمک کنند. بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری به شما در این مورد می دهد 

Stand: 15.06.2018, 14:23