تغییر دین پناهجویان- اگر این یک فریب باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟

تغییر دین پناهجویان- اگر این یک فریب باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟ 35:33 Min. Verfügbar bis 22.02.2024

تغییر دین پناهجویان- اگر این یک فریب باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟

کسانیکه کیس پناهندگی مسیحیت و یا بهایی میدهند ولی این فریبکارانه باشد چه خواهد شد؟ پیامدها برای پرونده پناهندگی شما چیست؟ ایزابل شایانی این را در این ویدیو توضیح می دهد.

Stand: 22.02.2019, 20:59