قانون مهاجرت و شرایط آن

قانون مهاجرت و شرایط آن 20:53 Min. Verfügbar bis 03.01.2024

قانون مهاجرت و شرایط آن

طرح قانون مهاجرت تصویب شد. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در مورد شرایط مهاجرت، زمان به اجرا درآمدن این قانون و شرایط برای کسانی که دولدونگ دارند گزارش می دهند.

Stand: 28.12.2018, 17:53