دادگاه های اداری آلمان چگونه یک تغییر مذهب جعلی را تشخیص می دهند؟

دادگاه های اداری آلمان چگونه یک تغییر مذهب جعلی را تشخیص می دهند؟ 03:49 Min. Verfügbar bis 01.03.2024

دادگاه های اداری آلمان چگونه یک تغییر مذهب جعلی را تشخیص می دهند؟

دادگاه های اداری آلمان چگونه تشخیص می دهند که کسی برای افزایش شانس قبولی درخواست پناهجویی مذهب خود را تغییر داده است یا خیر؟ این سوال را آلبرت لوهمن قاضی دادگاه اداری شهر گلزن کرشن پاسخ می دهد.

Stand: 01.03.2019, 14:01