ارائه اطلاعات نادرست در دادگاه اداری

ارائه اطلاعات نادرست در دادگاه اداری 03:05 Min. Verfügbar bis 15.03.2024

ارائه اطلاعات نادرست در دادگاه اداری

چه اتفاقی می‌افتد اگر فردی برای افزایش شانس پذیرش درخواست پناهجویاش در آلمان در مصاحبه دروغ بگوید؟ این پرسش را با آقای بِکِر-روزنفلدر از دادگاه اداری کلن در میان گذاشتیم.

Stand: 15.03.2019, 21:58