ارائه اطلاعات نادرست در دادگاه اداری

ارائه اطلاعات نادرست در دادگاه اداری

چه اتفاقی می‌افتد اگر فردی برای افزایش شانس پذیرش درخواست پناهجویاش در آلمان در مصاحبه دروغ بگوید؟ این پرسش را با آقای بِکِر-روزنفلدر از دادگاه اداری کلن در میان گذاشتیم.

Stand: 15.03.2019, 21:58