تشدید قانون پناهندگی توسط مجلس نمایندگان

تشدید قانون پناهندگی توسط مجلس نمایندگان 06:09 Min. Verfügbar bis 20.12.2023

تشدید قانون پناهندگی توسط مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان تشدید قانون پناهندگی را تصویب کرد. پناهنده گان باید در بررسی دوباره پرونده های شان با اداره مربوطه همکاری نمایند. اینکه دقیقاً کدام موارد ذکر شده است ماله اشتوسل با بامداد اسماعیلی برای شما توضیح میدهد.