جستجوی پناهندگانی گم شده

جستجوی پناهندگانی گم شده 19:11 Min. Verfügbar bis 07.09.2023

جستجوی پناهندگانی گم شده

آیا ‌شما به دنبال اعضای خانواده خود هستید؟ آیا آنها مفقود شده اند یا از محل سکونتشان اطلاعی ندارید؟ صلیب سرخ می‌تواند در یافتن آنها به شما کمک کند.

Stand: 08.09.2018, 17:17