جستجوی پناهندگانی گم شده

19:11 Min. Verfügbar bis 07.09.2023

جستجوی پناهندگانی گم شده

Stand: 08.09.2018, 17:17 Uhr

آیا ‌شما به دنبال اعضای خانواده خود هستید؟ آیا آنها مفقود شده اند یا از محل سکونتشان اطلاعی ندارید؟ صلیب سرخ می‌تواند در یافتن آنها به شما کمک کند.