جستجوی پناهندگانی گم شده

جستجوی پناهندگانی گم شده

آیا ‌شما به دنبال اعضای خانواده خود هستید؟ آیا آنها مفقود شده اند یا از محل سکونتشان اطلاعی ندارید؟ صلیب سرخ می‌تواند در یافتن آنها به شما کمک کند.

Stand: 08.09.2018, 17:17