حکم دادگاه در مورد برگرداندن پناهجویان

حکم دادگاه در مورد برگرداندن پناهجویان 03:48 Min. Verfügbar bis 21.02.2025

حکم دادگاه در مورد برگرداندن پناهجویان

اگر پناهجویی هنگام عبور غیر قانونی از مرز دستگیر شود، می تواند بدون دادگاهی شدن برگردانده شود. دادگاه حقوق بشر اروپا در این مورد در باره یک پرونده در اسپانیا حکمی صادر کرده که بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی از اهمیت آن برای شما می گویند.

Stand: 14.02.2020, 15:25