گزارش آموزشی یونسکو - قدردانی از پروسه ادغام در آلمان

گزارش آموزشی یونسکو-قدردانی از پروسه ادغام در آلمان 08:05 Min. Verfügbar bis 28.12.2023

گزارش آموزشی یونسکو - قدردانی از پروسه ادغام در آلمان

فرصت های آموزشی در آلمان برای کودکان از خانواده های پناهندگان چیست؟ آیا ادغام در کودکستان، مکاتب و محیط کاری به خوبی پیش میرود؟ این موضوعات در گزارش آموزشی یونسکو که درآخر ماه نوامبر به نشر رسید آمده است. برهان اکید و پرنیان سوفیانی با معلومات بیشتر.

Stand: 28.12.2018, 13:56