بسته پناهندگی سازمان ملل چیست؟

بسته پناهندگی سازمان ملل چیست؟ 04:51 Min. Verfügbar bis 09.01.2024

بسته پناهندگی سازمان ملل چیست؟

سازمان ملل در کنار پیمان مهاجرت، یک بسته پناهندگی نیز تصویب کرد. آرزو نایبی و ایزابل شایانی توضیح می دهند.

Stand: 09.01.2019, 15:44