چگونه می توان با تغییرات در زندگی برخورد کرد؟

چگونه می توان با تغییرات در زندگی برخورد کرد؟ 38:20 Min. Verfügbar bis 19.09.2024

چگونه می توان با تغییرات در زندگی برخورد کرد؟

بسیاری از پناهجویان به محض ورود به آلمان، با یک حقیقت جدید روبرو می شوند. چگونه می توان با تغییرات در زندگی برخورد کرد؟ ما در این باره با دکتر روانشناس، کریستیان هنریکس گفتگو می کنیم.  

Stand: 19.09.2019, 12:19