خروج نیروهای نظامی: وضعیت افغان‌ها چگونه است؟

56:00 Min. Verfügbar bis 04.09.2026

خروج نیروهای نظامی: وضعیت افغان‌ها چگونه است؟

Stand: 02.09.2021, 15:51 Uhr

روند خروج نیروهای آلمانی از افغانستان رسماً خاتمه یافت. هزاران نفر در آنجا باقی ماندند و هنوز امیدوارند که بتوانند آنجا را ترک کنند. همچنین بسیاری از افغان‌های مقیم آلمان نگران وضعیت خانواده‌های خود و سرنوشت کشورشان می‌باشند. بامداد اسماعیلی با نیروهای محلی سابق و افرادی که خود شاهد روند خروج نیروه بوده‌اند،  گفتگو کرده است.