زیر گرفتن عابرین در بوتروپ

زیر گرفتن عابرین در بوتروپ 04:15 Min. Verfügbar bis 04.01.2024

زیر گرفتن عابرین در بوتروپ

شب سال نو یک آلمانی با ماشین خود عابرین خارجی را زیر گرفت. ظاهرا این مهاجم به دلیل افکار خارجی ستیزی خود دست به چنین کاری زده. اکثر قربانیان سوری و افغان هستند. بامداد اسماعیلی با تعدادی از آنها صحبت کرده است.

Stand: 04.01.2019, 17:50