وضعیت در اقامتگاه پناه‌جویان لیپا چگونه است؟

37:06 Min. Verfügbar bis 08.01.2026

وضعیت در اقامتگاه پناه‌جویان لیپا چگونه است؟

Stand: 06.01.2021, 17:56 Uhr

وضعیت پناه‌جویان در بوسنی پس از آتش‌سوزی در اقامتگاه پناهجویان لیپا چگونه است؟ ما با سرجان گودریسا، خبرنگار آ.ار.د، و ایمان که هنوز در همان اقامتگاه سوخته‌ی قدیمی سکونت می‌کند، گفتگو کرده‌ایم.