سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اخراج اجباری پناهندگان افغان شد

سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اخراج اجباری پناهندگان افغان شد 10:57 Min. Verfügbar bis 31.01.2024

سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اخراج اجباری پناهندگان افغان شد

این سازمان خواستار توقف سریع پناهنده گان به افغانستان شده است.  بامداد اسماعيلى با فرانسيسكا ويلمار، كارشناس پناهندگى اين سازمان در این مورد صحبت نموده است.

Stand: 31.01.2019, 16:05