کدام موارد در ماسترپلان زیهوفر قابل اجرا خواهد بود؟

کدام موارد در ماسترپلان زیهوفر قابل اجرا خواهد بود؟ 22:28 Min. Verfügbar bis 12.07.2023

کدام موارد در ماسترپلان زیهوفر قابل اجرا خواهد بود؟

هورست زهوفر، وزیر کشور، برنامه آینده خود در مورد پناهجویان را معرفی کرد. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی برای شما نکات مهم این «ماستر پلن» را بازگو می کنند.

Stand: 04.07.2018, 14:18