دستگیری ناخدای کشتی سی واتچ

دستگیری ناخدای کشتی سی واتچ 05:49 Min. Verfügbar bis 05.07.2024

دستگیری ناخدای کشتی سی واتچ

کارُلا راکته، ناخدای سی واتچ که مهاجران را از دریا نجات داده است درجزیره ی ایتالیایی لامپدوسا دستگیر شده است. دستگیری او موجب برآشفتگی و انتقاد شد و یک همبستگی با ناخدارا شعله ور کرد. ایزابل شایانی و برهان عقید گزارش می دهند.

Stand: 04.07.2019, 16:58