دادگاهی قاچاقبران در مجارستان

دادگاهی قاچاقبران در مجارستان

سه سال قبل جسد ۷۱ پناهجو در یک کامیون ”لاری” در اتریش پیدا شد. هفته گذشته دادگاهی در مجارستان قاچاقبران را که در پیوند به این قضیه دستگیر نموده بودند، به حبس های سنگینی محکوم کرد.

Stand: 20.06.2018, 12:04