قایق های بادی چه خطراتی را در پی دارند؟

قایق های بادی چه خطراتی را در پی دارند؟ 05:07 Min. Verfügbar bis 13.11.2024

قایق های بادی چه خطراتی را در پی دارند؟

چه خطراتی تهدید کننده ی افرادی است که با قایق های بادی از دریای مدیترانه قصد رفتن به یونان را دارند؟
ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی در این باره صحبت می کنند.

Stand: 08.11.2019, 17:21