ممنوعيت پرواز براي شركت هواپيمايى ماهان ایر

ممنوعيت پرواز براي شركت هواپيمايى ماهان ایر 06:45 Min. Verfügbar bis 31.01.2024

ممنوعيت پرواز براي شركت هواپيمايى ماهان ایر

دولت آلمان پرواز و فعاليت شركت هواپيمايى ماهان اير در آلمان را به حالت تعليق درآورد. نزديكى به سپاه پاسداران از دلايل اين ممنوعيت محسوب مى شود. بامداد اسماعيلى و ايزابل شايانى اطلاعات بيشترى براى شما دارند.

Stand: 31.01.2019, 16:46