پناهنده اخراج شده دوباره خواسته میشود

پناهنده اخراج شده دوباره خواسته میشود 05:17 Min. Verfügbar bis 23.07.2023

پناهنده اخراج شده دوباره خواسته میشود

یک پناهجوی افغان که اشتباهی از آلمان اخراج شده بود، دوباره بازگردانده می شود. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی جزییات بیشتری برای شما دارند.