بازگرداندن و عقب‌راندن پناه‌جویان در مرزهای بیرونی اتحادیه‌ی اروپا

بازگرداندن و عقب‌راندن پناه‌جویان در مرزهای بیرونی اتحادیه‌ی اروپا 43:34 Min. Verfügbar bis 12.04.2026

بازگرداندن و عقب‌راندن پناه‌جویان در مرزهای بیرونی اتحادیه‌ی اروپا

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) تنها در سال ۲۰۲۱ از صدها مورد مطلع شده است که یونان از پناهندگی افراد در اروپا جلوگیری کرده است. شاهدان عینی گزارش داده‌اند و ما از یک وکیل پرسیده‌ایم: آیا یونان مجاز است چنین کاری را انجام دهد؟

Stand: 12.04.2021, 12:24