چه کسانی کمک هزینه دادگاه دریافت می کنند؟

چه کسانی کمک هزینه دادگاه دریافت می کنند؟ 08:15 Min. Verfügbar bis 15.02.2024

چه کسانی کمک هزینه دادگاه دریافت می کنند؟

پناهجویانی که رد شده اند می توانند علیه اداره بامف شکایت کنند. اما مخارج دادگاه و وکیل را هم باید حساب کرد. اگر شرایطش را داشته باشید می توانید از امکان کمک هزینه دادگاه استفاده کنید. بامداد اسماعیلی با قاضی یک دادگاه اداری در این مورد صحبت کرده است.

Stand: 15.02.2019, 14:17