دستگیری مظنونین به عملیات تروریستی در نوردراین-وستفالن

06:40 Min. Verfügbar bis 17.04.2025

دستگیری مظنونین به عملیات تروریستی در نوردراین-وستفالن

Stand: 17.04.2020, 15:34 Uhr

در نوردراین-وستفالن چهار پناهنده دستگیر شدند. آنها مظنون به برنامه ریزی برای عملیات تروریستی در آلمان هستند. آنها هم اکنون در بازداشت بوده و روند بازجویی را میگذرانند. اطلاعات بیشتر از بامداد اسماعیلی.