پرسش و پاسخ در مورد موضوع تهیه پاسپورت

پرسش و پاسخ در مورد موضوع تهیه پاسپورت 32:26 Min. Verfügbar bis 14.09.2023

پرسش و پاسخ در مورد موضوع تهیه پاسپورت

آیا دچار مشکل خواهید شد اگر دفتر خارجی ها از شما بخواهد تا پاسپورت کشور مبدا خود را جهت درج نموده اجازه کار و یا اقامت تهیه نمایید؟ فلاح الیاس با کلوز الریش پرولز از دفتر حمایت از پناهنده گان توضیح میدهد.

Stand: 14.09.2018, 15:41