پناهندگان مقیم شهر درسدن در مورد شرایط زندگی در این شهر و راستگرایان می گویند

Wie geht den Geflüchteten in Dresden? - Persisch_2 38:39 Min. Verfügbar bis 31.10.2024

پناهندگان مقیم شهر درسدن در مورد شرایط زندگی در این شهر و راستگرایان می گویند

پناهندگان مقیم شهر درسدن واقع در شرق آلمان درباره ی زندگی در این شهر و راستگرایان چه می گویند؟ مددکاران کافه گوستاو به پناهندگان چه پیشنهاداتی دارند؟ ادغام در جامعه آلمانی برای پناهجویان این شهر چگونه پیش رفته است؟ بامداد اسماعیلی سخنی با برخی از آنها سخنی داشته است.

مددکاران کافه گوستاو در شهر درسدن وپناهجویان 30:02 Min. Verfügbar bis 31.10.2024

Stand: 28.08.2019, 11:01