حکم جدید در باره حمایت اجتماعی «سوبسیدیرن شوتس»

Neues Urteil zum subsidiären Schutz | Deutsch-Persisch 05:34 Min. Verfügbar bis 16.06.2026

حکم جدید در باره حمایت اجتماعی «سوبسیدیرن شوتس»

هفته گذشته دیوان دادگستری اروپا درباره حمایت فرعی «سوبسیدیرن شوتس» رای داد. در آینده ، هنگام تصمیم گیری باید شرایط مختلفی در نظر گرفته شود. اطلاعات بیشتر با بامداد اسماعیلی و کاتارینا کال.

Stand: 15.06.2021, 17:51